Profilanalys

Syftet med IPU Profilanalys

Självinsikt

Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta.
Öka insikt och skapa medvetenhet
Tydligare se olika personers beteenden så att du blir medveten om deras individuella styrkor och svagheter.
Skapa förståelse kring kommunikation
Att skapa förståelse varför det kan uppstå kommunikations- och samarbetsproblem mellan människor.
Utveckla strategier
Att finna vägen för hur du ska kunna utveckla ditt beteende och dina relationer till andra.
Förbättra genom olikheter
Att visa hur man genom att öka insikten om olika beteendetyper kan förbättra kundkontakter, samarbete i arbetsgruppen och utveckla ledarskapet. Det finns inte rätt eller fel, bra eller dåligt. Analysen ger en profil av en persons grundläggande och anpassade beteende i en arbetssituation

IPU - bakgrund

(IPU = Institutet för personlig utveckling). Analyserna är datorbaserade och bygger på Carl G. Jungs teorier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna för normala människors beteende. Resultatet tolkas och redovisas både skriftligt och muntligt av speciellt analysutbildade konsulter. Det finns fyra beteendeparametrar:

Dominerande eller Drivande. God problemlösare, effektiv, ”förändringsagent”, resultatinriktad.
Inspirerande eller Influerande. Optimistisk, kreativ, personorienterad, intuitiv, flexibel, öppen.
Stödjande eller Stabilt. Lojal, behärskad, god lyssnare, vänlig, kommer överens.
Analyserande eller Konstruktivt. Noggrann, analytisk, samlar fakta, expert, yttre lugn, korrekt.

Vi har en del av alla fyra beteendena men oftast dominerar en eller två.

Analysen används i företag och organisation bland annat för:
- Säljare – för att bättre förstå sig själv och sina kunder och därmed få bättre genomslag i säljarbetet med olika slags kunder.
- Servicepersonal – för att lära sig hantera olika kundsituationer bättre så att kunden blir nöjdare.
- Ledarskap – för att förstå sina medarbetare, vad som motiverar dem, vilken ledarstil som är lämplig.
- Lednings-, team-, projekt- och arbetsgrupper – för att förstå och förbättra kommunikationsprocessen och utnyttja olikheter i beteendet på ett positivt och konstruktivt sätt.
- Rekrytering – att användas som ett kompletterande hjälpmedel vid intervjuer.
- Förbättrat samarbete – genom att känna sig själv kan man lättare förstå andra.
- Medarbetarsamtal – rapporten kan användas som modell och utgångspunkt för medarbetarsamtal.
- Förbättrad kommunikation – insikt om hur du själv kommunicerar och hur du vill att andra ska kommunicera med dig.
- Ökad självkännedom – du lär dig hur du fattar beslut, hur känslosam och resultatinriktad du är, hur god lyssnare du är etc.

Analyserna ger mycket fakta i klartext. Det största värdet ligger dock i Affärskrafts sätt att ta tillvara och arbeta med uppgifterna utifrån företagets/organisationens och individens behov.
Välkommen att kontakta oss för mer information!