Vilka utmaningar har ditt team?

  • Jobbar ditt team utan ledare?
  • Vill du nå bättre resultat snabbare?
  • Är det konflikter och dålig stämning i teamet?
  • Vill du utveckla potentialen i medarbetare?

Relationer och trygghet påverkar resultat och resurser

Vi lever i en tid av allt snabbare förändring och utveckling. Att känna att man har kontroll, att kunna balansera en minskad yttre trygghet med en ökad inre trygghet blir allt viktigare. Motsatsen till trygg är hotad, och vi hjälper gruppen att förstå vad som skapar en känsla av hot. Människan känner sig hotad när vi inte förstår mål, uppgiften vår egen roll och vem som ska göra vad. När vi är hotade jobbar vi inte effektivt, och det uppstår irritation och konflikter i gruppen.

Vi gör olikheter till styrkor

Den andra parameten är hur väl gruppen förstår varandra. Målen och uppgiften kan vara kristallklar men genomförandet blir många gånger ett rent hinder för verksamheten om dom inte kommunicera på ett bra sätt. Vi hjälper gruppen att förstå sig själv och andra samt att anpassa kommunikationen till olika beteendestilar med hjälp av DISC analyser som visar en individs beteendestil i form av en färg.